گروت منبسط کننده

گروت منبسط کننده

RW Conbex Grout  ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺴﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻼت ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازة آب ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﻼت ﻣﻨﺒﺴﻂ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻼت را ازﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و اﻧﻘﺒـﺎض ﻧﺎﺷـﯽ از دﺳـﺖ دادن آب ﻣـﺼﺮﻓﯽ دور می نماید. این محصول با استاندارد  ASTM C 1107 مطابقت دارد .

موارد مصرف:

 • ساخت بتن‌های انبساط یافته
 • ساخت ملات های بدون انقباض
 • ساخت دوغاب‌های تزریقی پرکننده عملیات ترمیمی بدون انقباض
 • ساخت گروت های زیر صفحات ستون
 • ساخت بتن فونداسیون دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین

مزايای مصرف:

 • ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن
 • جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن
 • جلوگیری از آب انداختگی بتن
 • تسریع زمان حصول مقاومت های اولیه و نهایی
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند به جز تیپ 5
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • فاقد ذرات آهن و ایجاد لکه های زنگ

ميزان مصرف:

میزان مصرف ماده منبسط کننده ملات بستگی به عوامل گوناگونی مانند نوع سنگدانه ها ، نوع و عیار سیمان ، شرایط آب و هوایی و … دارد. اما میزان نرمال مصرف این ماده برای هر 100کیلو سیمان0/5کیلوگرم می باشد.

توجه: برای ساخت ملات های کم انبساط انجام تست های کارگاهی الزامی است.

روش مصرف:

در دوﻏﺎب ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽ : ﻣﻘﺪاري آب را در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺳﯿﻤﺎن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آید. ﺳﭙﺲ RW Conbex Grout  و ماسه را (در ﺻﻮرت وﺟـﻮد در ﻃـﺮح اﺧـﺘﻼط) ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻣﺪت2  دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰدن را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘــﺪار اﻧﺒــﺴﺎط در ﺣــﺪود 1 ﺗـﺎ 2/5 ﺳــﺎﻋﺖ ﭘــﺲ از ﻣﺨﻠــﻮط ﻧﻤﻮدن آن در ﻣﺤـﻴﻂ ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده ﻛـﻪ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از این محصول در دوﻏـﺎب ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﻲ ﺗﺎ 2/3% و در ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ-ﺳﻴﻤﺎن ﺑـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ 1 ﺑﻪ1 ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺗﺎ 2 % ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

مشخصات فني :

حالت فيزيكي: ﭘﻮدرﻗﻬﻮه /ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

وزن مخصوص: gr/cm³ 2/2

شرايط و مدت نگهداري: در بسته بندي اوليه به دور از رطوبت و سرما به مدت 6 ماه.

بسته بندي:کیسه های 25 کیلوگرمی.

تميز كاري: وسايل كار را بلافاصله پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز ملات روي آن تازه مي باشد با آب بشوئيد.

نكات ايمني:

همانند ساير مواد شيميايي، هنگام نگهداري وكار با اين محصول دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذايي پرهيزگردد و درصورت تماس احتمالي بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب ويا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

 

سوالی دارید؟در خدمتیم.