گروت منبسط کننده بتن

گروت منبسط کننده بتن

Grout Conbex RW ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺴﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻼت ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازة آب ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﻼت ﻣﻨﺒﺴﻂ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻼت را ازﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و اﻧﻘﺒـﺎض ﻧﺎﺷـﯽ از دﺳـﺖ دادن آب ﻣـﺼﺮﻓﯽ دور می نماید. این محصول با استاندارد  ASTM C 1107مطابقت دارد .

موارد مصرف:

 •  ساخت بتن‌های انبساط یافته
 • ساخت ملات های بدون انقباض
 •  ساخت دوغاب‌های تزریقی پرکننده عملیات ترمیمی بدون انقباض
 •  ساخت گروت های زیر صفحات ستون ساخت بتن فونداسیون دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین

مزايای مصرف:

 • جاد انبساط قابل کنترل در بتن
 • جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن
 • جلوگیری از آب انداختگی بتن
 • تسریع زمان حصول مقاومت های اولیه و نهایی
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند به جز تیپ 5
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • فاقد ذرات آهن و ایجاد لکه های زنگ

ميزان مصرف:

میزان مصرف ماده منبسط کننده ملات بستگی به عوامل گوناگونی مانند نوع سنگدانه ها ، نوع و عیار سیمان ، شرایط آب و هوایی و … دارد. اما میزان نرمال مصرف این ماده برای هر 100کیلو سیمان 0.5 کیلوگرم می باشد.

توجه: برای ساخت ملات های کم انبساط انجام تست های کارگاهی الزامی است.

روش مصرف:

در دوﻏﺎب ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽ : ﻣﻘﺪاري آب را در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺳﯿﻤﺎن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ دﻗﯿﻘـﻪ  2 ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده وﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﮕﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺣﺪود  آﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم  ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘــﺪار اﻧﺒــﺴﺎط در ﺣــﺪود 1 ﺗـﺎ 2.5  ﺳــﺎﻋﺖ ﭘــﺲ از ﻣﺨﻠــﻮط ﻧﻤﻮدن آن در ﻣﺤـﻴﻂ ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده ﻛـﻪ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از این محصول در دوﻏـﺎب ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﻲ ﺗﺎ 3.2% و در ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ -ﺳﻴﻤﺎن ﺑـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ 1 ﺑﻪ1 ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺗﺎ 2 % ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

مشخصات فني :

حالت فيزيكي: ﭘﻮدرﻗﻬﻮه /ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

وزن مخصوص: gr/cm³ 2/2

شرايط و مدت نگهداري: در بسته بندي اوليه به دور از رطوبت و سرما به مدت 12 ماه.

بسته بندي:کیسه های 25 کیلوگرمی.

تميز كاري: وسايل كار رابلافاصله پس ازخاتمه كار وقتي كه هنوزملات روي آن تازه مي باشد با آب بشوئيد.ملات خشك شده به صورت مكانيكي قابل جداشدن است.

نكات ايمني:

همانندسايرموادشيميايي،هنگام نگهداري وكاربا اين محصول دقت نموده تا ازتماس بادهان،چشم هاوموادغذايي پرهيزگرددودرصورت تماس احتمالي بلافاصله موضع راباآب فراوان شستشو دهيد.

 

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب ويا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.