محصولات

چسب کاشی پودری دو منظوره

چسب کاشی پودری دو منظوره

چسب کاشی پودری دو منظوره ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها، افزودنی های کاهش آب، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ،کاشی، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮدر محیطهای مختلف  ﺑﺨﺼﻮص داﺧﻞ آب یا سطوحی که با آب در تماس هستند ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

موارد کاربرد

نصب کاشی، سرامیک، سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح

نصب کاشی یا سرامیک در اﺳـﺘﺨﺮ و ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه، ﺣﻤﺎم، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ، دﺳﺘـﺸﻮﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎري ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

 خواص و مزایا

مقاومت مطلوب در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب

ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي آﺳﺎن

ﻗﺎﺑلیت اجرا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك

زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ را دارد

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل

کاهش ترک خوردگی و انقباض

سهولت اجرا

توضیحات

چسب کاشی پودری دو منظوره ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها، افزودنی های کاهش آب، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ،کاشی، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮدر محیطهای مختلف  ﺑﺨﺼﻮص داﺧﻞ آب یا سطوحی که با آب در تماس هستند ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

سوالی دارید؟در خدمتیم.