محصولات

افزودنی دیرگیرکننده بتن

افزودنی دیرگیرکننده بتن

ایــن محصــول افزودنــی فــوق روان ســاز و فــوق کاهنــده آب جهـت تولیـد بتنـی مرغـوب بـا کارائـی بـالا در فواصـل گـرمسـال و یـا مناطـق گرمسـیری و یـا معتـدل کشـور مـی باشـدکـه قـادر اسـت کارائـی بتـن را در مـدت زمـان بیشـتری حفـظنمایـد.ایــن محصــول بگونــه ای طراحــی شــده کــه در محــدودهوسـیعتری از مصـرف قـرار گیـرد و میتوانـد ویژگـی یـک فـوقروان کننــده را در مقادیــر کــم مصــرف و قیمــت پائیــن تــرداشــته باشــد. ایــن محصــول میتوانــد درحــدود ۱۲ تــا ۲۵درصـد از میـزان آب مصرفـی بکاهـد. بـا اسـتانداردهای ASTMB,D ,G Type C494 و C1017 ASTM و اســتاندارد ۲۹۳۰ ایــران مطابقــت دارد.

موارد مصرف:

اجــرای بتــن در ســازه هــای فــوق مســلح و مقاطــع
باریــک و پــر آرماتــور.
بتـن ریـزی در مناطـق گرمسـیر و جلوگیـری از تبخیـر
ســریع آب.
اجــرای بتــن ســدها، منابــع آب، مخــازن، پــل هــا،
پی ها، ستونها و سایر سازه های بتنی.

مزايای مصرف:

افزایش اسلامپ.
جبــران افــت اســلامپ و تولیــد بتــن مرغــوب در
هوای گرم
امــکان کاهــش آب مصرفــی بمنظــور افزایــش
مقاومتهای فشاری بتن درسنین ٧ و١٤ و ٢٨ روزه.
سهولت پمپاژ.
با انواع تیپ سیمان سازگاری دارد.
فاقـد کلرایـد و نیتـرات بـوده و بـه آرماتورهـا و بتـن
آسیبی نمی رساند.
ســازگار بــا پــودر میکروســیلیس، بنتونیــت و دیگــر
مواد افزودنی معدنی.

میزان مصرف:

بســته بــه نــوع مصالــح و طــرح اختــلاط ایــن میــزان بیــن
۵/۰ الـی ۳/۱ درصـد وزن سـیمان مصرفـی متغیرخواهـد بـود
ولــی میــزان دقیــق مصــرف NL516R Cerete RW از طریــق
آزمایشــهای کارگاهــی مشــخص خواهــد شــد.

روش مصرف:

-مــی توانــد بــا تمــام آب اختــلاط بتــن یــا بخشــی از آن
مخلــوط گشــته و بــه بتــن اضافــه گــردد .
۲ -مــی توانــد بــه مخلــوط آمــاده بتــن اضافــه و پــس از
اختــلاط کامــل عمــل بتــن ریــزی آغــاز گــردد .
بایـد توجـه داشـت تاثیـر مـواد افزودنـی زمانـی بیشـتر اسـت
کــه پــس از افــزودن ۵۰ تــا ۷۰ درصــد آب مصرفــی اضافــه
گـردد.
توجـه ۱ : هرگـز NL516R Cerete RW را بـه سـیمان و یـا مـلات
خشـک اضافـه نکنیـد.

مشخصات فنی:

 

حالت فیزیکی : مایع قهوه ای تیره
وزن مخصوص: cm³/gr 08/1
PH :حدود ۸
حلالیت: محلول در آب
شــرایط و مــدت نگهــداری: بــه دور از ســرما و گرمــا در بســته
بنـدی اولیـه بـه مـدت ۱۲ مـاه.
بسته بندی: در گالنهای ۲۰ و بشکه های ۲۲۰ کیلوگرمی.

نکات ایمنی:

در صـورت تمـاس بـا پوسـت، بـا آب و صابـون بشـوئید و در
صـورت تمـاس بـا چشـم و یـا بـا مخاطهـای تنفسـی بـا آب
گـرم بشـوئید و بلافاصلـه بـه پزشـک مراجعـه نمائیـد.

تائیدیه کیفیت:

تمــام محصولاتــی کــه توســط ایــن شــرکت تولیــد و عرضــه
می گردنــد مطابــق بــا اســتانداردهای کیفــی بیــن المللــی
می باشــند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.