فرآورده های میکروسیلیس

امروزه بتن به عنوان يکي از پرمصرفترين مصالح ساختماني در جهان شناخته شده است. ميکروسيليس و فرآورده هاي آن در حال حاضربه عنوان يکي از بهترين مواد افزودني معدني بتن شناخته مي شود. ميکرو سيليس عمدتا براي بهبود خواص بتن سخت شده به کار مي رود. اگرچه تاکنون آزمايش هاي گوناگوني در مورد اين موضوع انجام گرفته است ولي اين مقاله در نظر دارد تاثير ديگر فراورده هاي سيليس را بر روي خواص بتن سخت شده بررسي کند که شامل مقاومت فشاري، نفوذپذيري و ذوب-يخبندان بتن سخت شده مي باشد. در اين راستا سه نسبت اختلاطي در آزمايشگاه مورد آزمايش قرار گرفته است: نسبت اول بدون مواد افزودني و با عيار 350 کيلوگرم بر مترمکعب سيمان، نسبت اختلاط دوم با وجود 10 درصد پودر ميکروسيليس و يک درصد فوق روان کننده و نسبت اختلاط سوم با 10 درصد ميکروژل. براساس کار آزمايشگاهي انجام يافته در اين پژوهش و باجمعبندينتايجخواصبتنسخت شده مي توان بيان کرد، استفاده از پودر و ژل ميکروسيليس مقدار مقاومت فشاري را به ترتيب 37.5 و 56 درصد افزايش داد. ميزان نفوذ آب در مقايسه با نسبت اول، در نسبت دوم 50 درصد افزايش يافته و در نسبت سوم 25 درصد کاهش يافته است. نتايج نشان دهنده ي مطلوب بودن تاثيرات دراز مدت ژل ميکروسيليس بر کيفيت بتن سخت شده از جمله دوام آن است. در حاليکه پودر ميکروسيليس، تاثير نامطلوبي بر ميزان نفوذپذيري و ذوب-يخبندان بتن داشت.

  • تاریخ
  • اعضا
    تسلا
  • مدت زمان
    شش ماه
  • دسته بندی ها
  • برچسب
  • اشتراک
سوالی دارید؟در خدمتیم.